Ügyvédi Iroda

Cégalapítás, Cégjogi képviselet

Ingatlanügyek

Családjogi képviselet

Adatvédelmi Tájékoztató

I. Bevezetés

1. A jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Dr. Bolla Szabolcs Ügyvédi Iroda (továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletét (továbbiakban: „GDPR”), a 29-es munkacsoport iránymutatásait, valamint a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezéseket és ajánlásokat.

2. A jelen tájékoztató célja továbbá, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy (továbbiakban: „Érintett”) számára biztosítva legyenek a személyes adatokhoz fűződő jogok, különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartása a személyes adatoknak az elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során.

3. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai, és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Az Adatkezelő szervezet bemutatása

1. Az Adatkezelő alapadatai:

Adatkezelő neve: Dr. Bolla Szabolcs Ügyvédi Iroda

Adatkezelő irodájának címe: 1067 Budapest, Szondi utca 23. szám (Székhely)

Adatkezelő képviselője: Dr. Bolla Szabolcs

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: drbollasz@gmail.com

Adatkezelő honlapja: https://www.drbollaszabolcs.hu/

2. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét a GDPR, a 29-es munkacsoport iránymutatásai, valamint a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések és ajánlások figyelembevételével végzi.

III. A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

1. A kezelt adatok: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból az Adatkezelő rögzíti az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett weboldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tárolja Adatkezelő a szerverén. Adatkezelő az adatokat csak jogerős bírósági határozatesetén jogosult kiadni.

2. A weboldal megtekintője látogatása során ellenőrző fájlt (cookie-t) kaphat a weboldaltól, a weboldal látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatáson keresztül (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatások csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: Google Analytics – google.com/analytics/.

3. Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tárolja az Adatkezelő. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzít az Adatkezelő.

IV. A weboldal funkcionális működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet.

2. A weboldal „Konzultáció” menüpontján keresztül az Érintett kapcsolatot teremthet az Adatkezelővel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során, ha az Érintett felveszi az Adatkezelővel a kapcsolatot, és esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg részére – melyekben esetlegesen személyes adatok is szerepelnek, úgy Adatkezelő a tudomására jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezeli, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi jogszabályokat kiemelten szem előtt tartja az Adatkezelő.

3. Kapcsolattartási adatok: A weboldalon a kapcsolat-felvételi mezőben közvetlen személyes adatkezelést folytat az Adatkezelő. A felületen létrehozott adatmezők hozzájárulás alapú adatkezelést tesznek lehetővé. Az Érintett megadhatja:

– nevét;

– e-mail címét;

– telefonszámát;

– rövid üzenetét.

4. Az adatkezelés célja:

– üzleti kapcsolatfelvétel;

– panaszbenyújtás;

– jogi eljárásokra vonatkozó kapcsolatfelvétel.

5. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.

6. Adattárolási idő: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig.

V. A Dr. Bolla Szabolcs Ügyvédi Iroda adatkezelési folyamatai

V.1. Követeléskezelés:

1. Folyamatok leírásai:

Fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, ezzel összefüggő peres eljárás: megbízó egy vagy több adósával szemben fennálló követeléseiről tájékoztatja Adatkezelőt.

Az Adatkezelő ezt követően fizetési felszólítást küld az adósok részére a kapcsolatfelvétel kezdeményezése és a követelésről való tájékoztatás céljából.

Az Adatkezelő az egyezségre hajlandóságot mutató adósokkal törekszik megállapodást létrehozni, előkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat, a megbízói elvárásoknak megfelelően.

Amennyiben az adós nem mutat hajlandóságot, vagy az egyezség megkötése valamilyen oknál fogva sikertelen, úgy az adósokkal szemben az Adatkezelő fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez.

A fizetési meghagyásos eljárás során az adós ellentmond, vagy ellentmondása hiányában jogerős fizetési meghagyás kerül kibocsátásra.

Jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárást kezdeményez az Adatkezelő, melynek során a végrehajtási eljárás lezárásáig folyamatosan végigköveti a folyamatokat.

Amennyiben adós ellentmond a fizetési meghagyással szemben, úgy az eljárás perré alakul. Ez esetben Adatkezelő a peres eljárás során eljár a megbízó képviseletében és pernyertesség esetén a jogerős bírósági döntés alapján kezdeményezi a végrehajtási eljárást adóssal szemben, melyet végig kísér egészen annak lezárásáig.

– Bekapcsolódással induló eljárások: zálogjogosult megbízók esetében a végrehajtók erre irányuló felhívására Adatkezelő elkészíti a bekapcsolódás iránti kérelmet és benyújtja a végrehajtó részére. A bekapcsolódás iránti eljárásban hozott bekapcsolódást engedélyező jogerős végzés alapján a végrehajtási eljárásba a megbízó bekapcsolódik és az Adatkezelő a megbízót a végrehajtási eljárás lezárulásáig teljes jogkörrel képviseli.

– A fizetési meghagyásos, illetve a peres eljárás központi elektronikus rendszer igénybevételével zajlik az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

2. Az adatkezelés célja: a jogi eszközök igénybevétele a megbízók jogos követelésének érvényesítése érdekében.

3. A kezelt személyes adatok: Adatkezelő megbízási szerződés alapján kezeli a megbízó lejárt követeléseit és indítja meg a fent megjelölt eljárásokat, és képviseli azok során a megbízót és a megbízói érdekeket. A jogi eljárással összefüggésben megbízó személyes adatokat is átad Adatkezelőnek. Az átadott adatok megbízótól függően változnak.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

5. Kezelési, illetve tárolási idő: a követelés megbízó részére történő visszaadásakor minden adatot és dokumentumot az Adatkezelő visszajuttat a megbízó részére azzal, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) vonatkozó rendelkezései alapján Adatkezelő köteles az Üttv-ben meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

6. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti. Ezen felül a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a jogi eljárásokkal kapcsolatban személyes adatok beszerzésére.

7. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.2. Cégügyek

1. Folyamatok leírásai:

Cégalapítás: a cégalapításhoz kapcsolódó okiratok előkészítése, ellenjegyzése és benyújtása az e-Cégeljárás rendszer használatával történik. A bejegyzési kérelmek az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz (továbbiakban: „Cégszolgálat”) érkeznek. A Cégszolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja, majd továbbítja az illetékes cégbírósághoz. A Cégszolgálat a kérelem benyújtásának tényéről és arról, hogy milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, elektronikus igazolást küld az Adatkezelőnek. A Cégszolgálat ezen folyamat során címzettnek minősül.

Cégmódosítás: A működő társaságok cégjegyzékadataiban, működésében bekövetkező változásokhoz kapcsolódó okiratok előkészítése, ellenjegyzése és benyújtása az e-Cégeljárás rendszer használatával. A Cégszolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja, majd továbbítja az illetékes cégbírósághoz. A Cégszolgálat a változásbejegyzési kérelem benyújtásának tényéről és arról, hogy milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, elektronikus igazolást küld az Adatkezelőnek. A Cégszolgálat ezen folyamat során címzettnek minősül.

– Az Adatkezelő a gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogi képviseletet minden gazdálkodási forma esetében vállalja.

2. Az adatkezelés célja: a megbízó igényei szerint az adott jogi személy okiratainak előkészítése és ellenjegyzése, továbbá a cégeljárás során jogi képviselet ellátása a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.

3. A kezelt személyes adatok: jogszabályok által meghatározott személyes adatok kezelése; minden olyan személyes adat, amely szükséges a fent megjelölt eljárások során.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

5. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

6. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

7. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.3. Büntetőügyek

1. Folyamatok leírásai:

– Sértetti képviselet ellátása: Bűncselekmények vonatkozásában sértetti képviselet ellátása. A megbízási szerződés megkötését követően a tényállás megállapítása, büntetőjogi aspektusok vizsgálata, majd feljelentés elkészítése, illetve a feljelentés nyomán induló büntetőeljárásban teljes körű jogi képviselet ellátása.

– Terhelti képviselet ellátása: megbízási szerződés megkötését követően a tényállás tisztázása, és a klasszikus védői feladatok ellátása (terhelti meghallgatáson, rendőrségi és a későbbi eljárások során teljes körű jogi képviselet ellátása).

– Tanú segítője: megbízási szerződés megkötését követően a tényállás tisztázása, tanú feladatainak ellátásában való közreműködés.

2. Az adatkezelés célja: a megbízó igényei szerint a büntetőeljárás során a megbízó jogi képviselete, levelek, beadványok szerkesztése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.

3. A kezelt személyes adatok: jogszabályok által meghatározott személyes adatok kezelése; minden olyan személyes adat, amely szükséges a fent megjelölt eljárások során.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

5. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

6. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

7. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.4. Tulajdon-átruházási ügyek:

1. Folyamat leírása: A megbízási szerződés megkötését követően tulajdon-átruházási szerződés megszerkesztése, felekkel történő egyeztetések lefolytatása, majd szerződés aláírása és ellenjegyzése. Ezt követően adott esetben földhivatali eljárás teljes körű lefolytatása.

2. Az adatkezelés célja: a megbízó igényei szerint az okiratok szerkesztése, ellenjegyzése érdekében és ezzel összefüggésben jogi képviselet ellátása.

3. A kezelt személyes adatok: jogszabályok által meghatározott személyes adatok kezelése; minden olyan személyes adat, amely szükséges az okiratok előkészítéséhez, ellenjegyzéséhez és a kapcsolódó eljárások lefolytatásához.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

5. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

6. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

7. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.5. Egyéb okiratszerkesztés:

1. Folyamat leírása: megbízási szerződés megkötését követően igények egyeztetése, kapcsolattartás a megbízóval és szükség esetén a másik féllel, majd igényekre szabott szerződések elkészítése.

2. Az adatkezelés célja: a megbízó igényei szerint az okiratok szerkesztése, ellenjegyzése érdekében.

3. A kezelt személyes adatok: jogszabályok által meghatározott személyes adatok kezelése; minden olyan személyes adat, amely szükséges az okiratok előkészítéséhez, ellenjegyzéséhez és a kapcsolódó eljárások lefolytatásához.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

5. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

6. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

7. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.6. Peres eljárások:

1. Folyamat leírása: Megbízási szerződés megkötése. Ezt követően felperesi pozícióban a keresetlevél elkészítése, beadása, beadványok szerkesztése, folyamatos képviselet a peres eljárásban a bíróság és a másik fél előtt. Szükség esetén fellebbezés/fellebbezési ellenkérelem beadása, másodfokú eljárásban történő képviselet. Pernyertesség után szükség esetén utóeljárás – végrehajtási eljárás – megindítása és teljes körű képviselet ellátása. Alperesként beadványok szerkesztése, folyamatos képviselet a bíróság és a másik fél előtt. Szükség esetén fellebbezés/fellebbezési ellenkérelem beadása, másodfokú eljárásban történő képviselet. Pernyertesség esetén utóeljárás – végrehajtási eljárás – megindítása és teljes körű képviselet ellátása.

2. Az adatkezelés célja: peres képviselet ellátása.

3. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

4. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

5. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

6. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.7. Felszámolási eljárás:

1. Folyamat leírása: Megbízási szerződés megkötését követően adós felszólítása, majd ennek eredménytelenségét követően felszámolási eljárás megindítása és teljes körű jogi képviselet ellátása. Az elrendelt felszámolásban hitelezői igénybejelentés és képviselet ellátása, behajthatatlansági igazolás kérése. Megbízás esetén adós jogi képviselete a fizetésképtelenséget megállapító és felszámolást elrendelő eljárásban.

2. Az adatkezelés célja: jogi képviselet ellátása.

3. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

4. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

5. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

6. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

V.8. Egyéb ügyvédi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása

1. Adatkezelő a fentieken túlmenően ellát minden olyan ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos feladatot, amely vonatkozásában megbízási szerződéssel rendelkezik.

2. Az adatkezelés célja: megbízás szerinti feladatok ellátása.

3. A kezelt személyes adatok: minden olyan személyes adat kezelése, amelyet jogszabály ír elő, illetve a megbízó által a megbízási szerződésben rögzített cél eléréséhez szükséges.

4. Adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen, illetve az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.

5. Kezelési, illetve tárolási idő: az Üttv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett okiratokat, adatokat.

6. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben az adatok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását dokumentált módon az önkéntesség, a célhoz kötöttség és bizonyíthatóság mellett rögzítheti.

7. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő irodájában, alirodájában.

VI. A személyes adatok folyamatos bizalmas jellegének és integritásának biztosítása

1. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő folyamatosan biztosítja az általa kezelt adatok tekintetében azok bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását. Ezen feladatokat részben az emberi erőforrás tudatosságának fejlesztésével, részben az alkalmazott technikai és fizikai háttér útján valósítja meg.

VII. Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

1. Valamennyi, a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenység esetén a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a GDPR-nak megfelelő jogokkal és az ott meghatározott módon élhetnek az Érintettek, melyek az alábbiak:

– Hozzáférés joga

– Helyesbítés joga

– Törlés joga

– Adatkezelés korlátozásának joga

– Adathordozhatóság joga

– Tiltakozás joga

2. Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

– Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

– Hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.

– Kérelmére tájékoztatást ad az Adatkezelő az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

– Az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, ha

– annak kezelése jogellenes,

– az hozzájárulás alapján került kezelésre és tárolásra, és az érintett kéri a törlést,

– az adatkezelés célja megszűnt,

– az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

– feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy

– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

3. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

– az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

VIII. Adatvédelmi hatóság

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Hatóság levelezési címe: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu